Asmens duomenų apsauga


VILNIAUS R. ŠUMSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

 DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Šumsko pagrindinės mokyklos Duomenų apsaugos pareigūne paskirta lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Edita Korvel.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali  kreiptis į Vilniaus r.  Šumsko pagrindinės mokyklos duomenų apsaugos pareigūnę – lietuvių kalbos ir literatūros vyresniąją mokytoją Editą Korvel.

Tel.  (8 5) 2352 182, el. p. dapsauga@gmail.com, Vilniaus g. 112, Šumskas, Kalvelių sen., Vilniaus r.


Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Privatumo politika

error: Negalima kopijuoti !!