Karjeros ugdymas

Ugdymo karjerai grupės nariai:

Natalija Piskligina – Marcinkevič, socialinė pedagogė
Irina Aniukštienė, psichologė;
Česlava Blaževič, lenkų kalbos vyresn. mokytoja.
Marija Andrijevska, anglų kalbos vyresn. mokytoja.

TIKSLAS:

Padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką). Profesinis orientavimas vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

UŽDAVINIAI:

• Skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera.

• Plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio ir profesijų įvairovės ir kaitos supratimą.

• Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.

• Skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais.

• Išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus.

Pradinių klasių mokytojaiteikia pažintinę informacija apie darbą ir profesijų pasaulį; supažindina su amatų profesijomis.

Mokytojai dalykininkai – mokinius supažindina su mokslų įvairove bei profesijų sąsajomis; teikia pažintinę informaciją apie darbo rinką, profesijas, specialybes, mokymosi profilius, tolesnio mokymosi galimybes pagal savo dėstomą dalyką.

Klasių auklėtojai – supažindina moksleivius su profesinio informavimo šaltiniais, pataria, kur rasti profesinio informavimo ir konsultavimo institucijas; padeda moksleiviams planuoti profesinę karjerą; mokinių tėvams teikia pažintinę informaciją apie mokymosi profilius, specialybes, mokymo ir studijų sistemą. Supažindina su profesinio informavimo vietos teikiamomis galimybėmis, profesinio informavimo ir konsultavimo šaltiniais ir institucijomis.

Socialinė pedagogė ir mokyklos psichologas  teikia informaciją apie AIKOS interneto svetainę ir kitus profesinio informavimo šaltinius, profesinio informavimo taško teikiamas paslaugas, darbo rinką ir profesijas padeda mokiniams surinkti reikalingą informaciją bei medžiagą. 

 DOKUMENTAI:

Profesinio orientavimo vykdymo programa

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Ugdymo karjerai programa

Ugdymo karjerai modelis

INFORMACIJA APIE ĮVADINIO MOKYMO KURSUS

KUR STUDIJUOTI…

Vidurinės mokyklos: čia

Gimnazijos: čia

Profesinio ugdymo įstaigos: čia

Kolegijos: čia

Universitetai: čia

SIŪLOME APSILANKYTI:

www.mukis.lt
www.aikos.smm.lt
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas
www.karjerosmokykla.europass.lt
www.studijos.lt
www.kurstoti.lt 
www.nec.lt
www.ldb.lt

error: Negalima kopijuoti !!